Villkor Otto Henrik

LEVERANS OCH TRANSPORT
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Otto Henrik skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Otto Henrik rätt att debitera dig en avgift på 195 kr.

ÅNGERRÄTT
Vid köp av varor på Hemsidan gäller alltid 30 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Otto Henrik detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller (tex varor med specialmått) får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Otto Henrik. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Otto Henrik Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Otto Henrik enligt de metoder och anvisningar som anges på Hemsidan.
När Du ångrar ditt köp betalar Otto Henrik tillbaka det belopp som Du betalat för varan, dock inte kostnaden för returfrakten. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Otto Henrik erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Otto Henrik rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
Otto Henrik betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Otto Henrik tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Otto Henrik får dock vänta med återbetalningen tills Otto Henrik tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
 
GARANTI OCH REKLAMATION
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Otto Henrik så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan.
Otto Henrik står för returfrakten för godkända reklamationer.
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Otto Henrik att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Otto Henrik strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Otto Henrik mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Otto Henrik förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Otto Henrik riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

FORCE MAJEURE
Otto Henrik ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Otto Henrik inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Otto Henrik dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Otto Henrik rätt att häva köpet med omedelbar verkan.